покана общо събрание


 

ПОКАНА   ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

          Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност Туристическо дружество „Родопея“ – с. Ягодина, обл. Смолян, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от Устава на Сдружението свиква Общо отчетно събрание на сдруже­нието на 23.03.2019 г. (събота) от 10:00 часа в хижа Тешел, - с. Тешел, община Девин, област Смолян при следния дневен ред:
 • Приемане на нови членове в сдружението, отпадане и изключване на членове на сдружението.
 • Приемане на годишен отчет за дейността на УС на сдружението през 2018 г.
 • Приемане на отчетен доклад на Контролния съвет за дейността на сдружението през 2018 г.
 • Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2018 г.
 • Приемане на Календарен план за дейността на сдружението за 2019 г.
 • Приемане на Проектобюджета на сдружението за 2019 г.
 • Избор на Делегат за Извънреден конгрес на БТС през 2019 г.
 • Разни.
 •           При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото отчетно събрание ще се проведе в същия ден в 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове на Сдружението.
          Поканват се всички членове на ТД „Родопея“ – с. Ягодина, обл. Смолян за участие в Общото отчетно събрание.
         Председател на УС на ТД"Родопея"
          (доц. д-р  Тодор Тодоров)