Ягодинска пещера

До членовете на ТД „Родопея“

Facebook
Email
Print

 

покана

ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

 

   Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност Туристическо дружество „Родопея“, с. Ягодина, област Смолян на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо отчетно-изборно събрание на 30.04.2022 г., в 10:00 часа, в хижа „Тешел“ – с. Тешел, община Девин, област Смолян, при следния дневен ред:
 1. Приемане на отчет за дейността на сдружението за 2021 година;
 2. Обобщен анализ за дейността на сдружението в периода 2017– 2022 година;
 3. Приемане на отчетен доклад на Контролния съвет за 2021 година;
 4. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2021 год.;
 5. Приемане на Календарен план за дейността на сдружението за 2022 год.;
 6. Приемане на проектобюджет на сдружението за 2022 год.;
 7. Приемане на промени в Устава на сдружението;
 8. Избор на нов Управителен съвет и председател на сдружението;
 9. Избор на нов Контролен съвет;
 10. Приемане на нови членове и прекратяване на членство в сдружението;
 11. Избор на делегат за ОС на БТС през 2022 год.;
 12. Разни;
            При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе  в същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.             Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото събрание.
Поканват се всички членове на ТД „Родопея“ – с. Ягодина, обл. Смолян за участие в Общото отчетно-изборно събрание.

 

Новини

Предстоящи събития