Ягодинска пещера

Общо събрание

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

 

 

 

                                                                                                                                                ВАЖНО: Поради повишената опасност от зараза с коронавирус провеждането на Общото събрание се отлага за 25.04.2020 г.

 

                                                          О  Б  Я  В  А

   

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност Туристическо дружество „Родопея“, с. Ягодина, област Смолян на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от Устава свиква общо отчетно събрание на сдружението на 28.03.2020 г., от 10:00 часа, в хижа „Тешел“ – с. Тешел, община Девин, област Смолян, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на УС на сдружението през 2019 година;
  2. Приемане на отчетен доклад на Контролния съвет за дейността на сдружението през 2019 година;
  3. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2019 год.;
  4. Приемане на нови членове в сдружението и прекратяване на членство;
  5. Приемане на Календарен план за дейността на сдружението за 2020 год.;
  6. Приемане на проектобюджет на сдружението за 2020 год.;
  7. Избор на делегат за ОС на БТС през 2020 год.;
  8. Разни;

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото събрание.

 

Новини

Предстоящи събития