Ягодинска пещера

отчетно събрание 2024 г.

Facebook
Email
Print

 

 

 

покана

ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

         Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност Туристическо дружество „Родопея“, с. Ягодина, област Смолян на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо отчетно-изборно събрание на 20.04.2024 г., в 10:00 часа, в заседателната зала на кметство Ягодина с. Ягодина, община Борино, област Смолян, при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове и прекратяване на членство в сдружението;
  2. Приемане на отчет за дейността на сдружението за 2023 година;
  3. Приемане на отчетен доклад на Контролния съвет за 2023 година;
  4. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2023 год.;
  5. Приемане на Календарен план за дейността на сдружението за 2024 год.;
  6. Приемане на проектобюджет на сдружението за 2024 год.;
  7. Приемане на промени в Устава на сдружението;
  8. Освобождаване на член от УС и избор на нов;
  9. Избор на делегат за ОС на БТС през 2024 год.;
  10. Разни;

 

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе  в същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Поканват се всички членове на ТД „Родопея“ – с. Ягодина, обл. Смолян за

участие в Общото отчетно събрание.

 

 

07.03.2024 г.                                              Председател:

с. Ягодина                                                                         ( Сергей  Генчев)

Новини

Предстоящи събития