Ягодинска пещера

Ягодинска пещера

10.5 км

дължина

+6 °C

постоянна температура

1250 м

пешеходен преход

22

вида образувания

3-та

по дължина в България

360 м

достъпна за инвалиди

ТД "Родопея"

Туристическо дружество „Родопея“ е учредено през 2002 г. в с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян. ТД “Родопея“ е сдружение (юридическо лице)  с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано по надлежния ред пред съответните институции.


Сдружение Туристическо дружество „Родопея“ изпълнява проект: „Модернизация, популяризиране и експлоатация на пещери” с акроним MyCaves, с договор за БФП B2.6c.13 от 04.07.2019 г., финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020.
По проекта работим в партньорство с 3 организации от гръцка страна – Община Неа Зихни (Водещ партньор), Пещера Алистрати S.A. и Общинско социално предприятие на Просоцани и с Община Мадан, от българска страна.
Крайният срок за изпълнение на проекта е 31/12/2022 г.
Основната цел на My Caves е, да направи пещерните обекти в трансграничния район атрактивна и тематична туристическа дестинация, чрез използване на иновативни и съвременни методи.
Проектът My Caves има следните специфични цели, които са и очаквани резултати от неговото изпълнение:
• да поддържа и да повишава интереса към посещението на пещери;
• да насърчава и подкрепя опазването на пещерите;
• да прилага иновативни методи, отнасящи се до технологиите, за разпространение на придобитите знания и очертаване на значението на местата от спелеологичен интерес;
• да организира срещи и събития, включително обучение за повишаване на осведомеността по всички аспекти относно важността на опазването на пещерите и тяхното значение като обекти от природно наследство и научен интерес;
Проектът е насочен особено към използването на технологично усъвършенствани техники, които ще помогнат на органите за управление на пещерите да запазят обектите на природното наследство, да постигнат по-висок статут на туристическа дестинация и в крайна сметка да помогнат на туристическия сектор да продължи по пътя на устойчивото развитие. Добавена стойност се предвижда и в аспекти като инициативи, водещи до трансгранични културни събития, обмен на знания, човешки ресурси и добри практики, съвместни инициативи в бъдещи проекти и възстановяване на обекти.

Съдържанието на публикацията е изцяло отговорност на Сдружение Туристическо дружество „Родопея“ и по никакъв начин не може да се приема, че отразява гледните точки на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

 

 

 

 

 

 

 

Основната му дейност е:

Карта