Ягодинска пещера

За нас

 

 

Сдружение Туристическо дружество „Родопея“ изпълнява проект: „Модернизация, популяризиране и експлоатация на пещери” с акроним  MyCaves, с договор за БФП B2.6c.13 от 04.07.2019 г., финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020.

По проекта работим в партньорство с 3 организации от гръцка страна – Община Неа Зихни (Водещ партньор),  Пещера Алистрати S.A. и Общинско социално предприятие на Просоцани и с Община Мадан, от българска страна.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 31/12/2022 г.

Основната цел на My Caves е, да направи пещерните обекти в трансграничния район атрактивна и тематична туристическа дестинация, чрез използване на иновативни и съвременни методи.

Проектът My Caves има следните специфични цели, които са и очаквани резултати от неговото изпълнение:

  • да поддържа и да повишава интереса към посещението на пещери;
  • да насърчава и подкрепя опазването на пещерите;
  • да прилага иновативни методи, отнасящи се до технологиите, за разпространение на придобитите знания и очертаване на значението на местата от спелеологичен интерес;
  • да организира срещи и събития, включително обучение за повишаване на осведомеността по всички аспекти относно важността на опазването на пещерите и тяхното значение като обекти от природно наследство и научен интерес;

Проектът е насочен особено към използването на технологично усъвършенствани техники, които ще помогнат на органите за управление на пещерите да запазят обектите на природното наследство, да постигнат по-висок статут на туристическа дестинация и в крайна сметка да помогнат на туристическия сектор да продължи по пътя на устойчивото развитие. Добавена стойност се предвижда и в аспекти като инициативи, водещи до трансгранични културни събития, обмен на знания, човешки ресурси и добри практики, съвместни инициативи в бъдещи проекти и възстановяване на обекти.

Съдържанието на публикацията е изцяло отговорност на Сдружение Туристическо дружество „Родопея“  и по никакъв начин не може да се приема, че отразява гледните точки на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

 

История

Туристическо дружество „Родопея“ е учредено през 2002 г. в с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян. ТД “Родопея“ е сдружение /юридическо лице/  с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано по надлежния ред пред съответните институции.

Основната му дейност е:

  • Развитие и насърчаване на различните форми и видове туризъм, планинарство и туристическа дейност:
  • Привличане на повече млади хора в практикуване на различните видове туризъм за активен отдих сред природата, за ориентиране, алпинизъм, спелеология и нови туристически и туристическо спортни прояви:
  • Формиране на съвременна екологичка култура и грижа за опазване на околната среда:
  • Популяризиране на социалния туризъм, базата и услугите свързани с него.

Към момента ТД „Родопея“ има 86 индивидуални и колективни члена. Член е на Българския туристически съюз  и стопанисва следните обекти: Ягодинска пещера, хижа „Тешел“, площадка  „Орлово око“,  туристически заслон „Свети Илия“ както  и 6 туристически маршрута.

Ръководство

Върховен орган на управление на ТД  „Родопея“  е общото събрание.

Дружеството се ръководи от пет членен Управител съвет с председател – Сергей Генчев,  секретар – Величко Чаушев и членове: Георги Кольковски, Снежана Кукунджиева и Виктор Бошнаков.

Контролен орган е три членен  Контролен съвет с председател- Павлин Сариев и членове – Цветка Такова и Идает Алиманов

Документи

Текущи документи на Туристическо дружество „Родопея“ – с. Ягодина

&nbsp&nbspустав&nbsp&nbspкалендарен план 2021

Новини

Предстоящи събития