Ягодинска пещера

Покана общо събрание

Facebook
Email
Print

О  Б  Я  В  A

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Туристическо дружество „Родопея““, с. Ягодина, област Смолян на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от устава свиква общо отчетно събрание на сдружението на 20.04.2024 г., в 10:00 часа, в заседателната зала на кметство с. Ягодина, община Борино, област Смолян, при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове и прекратяване на членство в сдружението
  2. Приемане на отчета за дейността на сдружението за 2023 година;
  3. Приемане на отчетен доклад на Контролния съвет за 2023 година;
  4. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2023 год.;
  5. Приемане на Календарен план за дейността на сдружението за 2024 год.;
  6. Приемане на проектобюджет на сдружението за 2024 год.;
  7. Приемане на промени в устава на сдруженито;
  8. Освобождаване на член от Управителния съвет и избор на нов
  9. Избор на делегат за ОС на БТС през 2024 год.;
  10. Разни;

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе   в същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото събрание.

Новини

Предстоящи събития