Ягодинска пещера

Покана общо събрание

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

О  Б  Я  В  A

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Туристическо дружество „Родопея““, с. Ягодина, област Смолян на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от устава свиква общо отчетно събрание на сдружението на 29.04.2023 г., в 10:00 часа, в хижа „Тешел“ – с. Тешел, община Девин, област Смолян, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на сдружението за 2022 година;
  2. Приемане на отчетен доклад на Контролния съвет за 2022 година;
  3. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2022 год.;
  4. Приемане на Календарен план за дейността на сдружението за 2023 год.;
  5. Приемане на проектобюджет на сдружението за 2023 год.;
  6. Приемане на нови членове и прекратяване на членство в сдружението;
  7. Избор на делегат за ОС на БТС през 2023 год.;
  8. Разни;

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе   в същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото събрание.

Новини

Предстоящи събития